Woonzorgcentrum St. Antonius - Peer

 Woonzorgcentrum Kloosterhof - Meeuwen-Gruitrode

 Woonzorgcentrum Den Boogerd - Hechtel-Eksel
1 2
Personeel
Bestuursorganen
Opdracht
Nieuws
Vrijwilligerswerking
Opendeurdagen
familiale verzekering bewoners
Disclaimer/privacy VitaS
Centrale diensten
Zorg op maat
VitaFit
Jaarverslag

Disclaimer

1. Aansprakelijkheid

VitaS streeft ernaar om deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. We besteden dan ook de nodige aandacht aan de volledigheid en correctheid van de ter beschikking gestelde informatie. Doch kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien onze informatie op de website tekortkomingen vertoont, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. VitaS neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijks foutieve informatie. Indien u onjuistheden vaststelt, kan u die aan ons meedelen via info@vitas.be.

2. Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikels, publicaties en andere items op onze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is aangevraagd aan en verleend door VitaS. De webtoepassingen die door VitaS ter beschikking worden gesteld, vallen tevens onder het auteurs- en intellectuele eigendomsrecht van VitaS.

3. Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u aan VitaS verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij we worden verplicht door de wetgever. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens. VitaS verbindt er zich toe deze informatie op een strikt confidentiële manier te behandelen en zal deze louter voor interne doeleinden en binnen het kader van onze zorg- en dienstverlening aanwenden.

Gebruik rijksregisternummer

VitaS mag het rijksregisternummer in relatie met externen enkel gebruiken om informatie te ontvangen of te verstrekken omtrent de houder van het identificatienummer in het kader van de verplichtingen die zijn opgelegd door een wet of een reglementaire bepaling.

4. Email

Emails en bijlagen zijn vertrouwelijk. Ze zijn bedoeld om alleen gebruikt te worden door het individu of de groep aan wie de mail gericht is. Als u verkeerdelijk een email heeft ontvangen, gelieve dit mede te delen via info@vitas.be en de mail van uw computer te verwijderen.

Volgende handelingen zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van VitaS:

  • gebruik van de informatie door anderen,
  • openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van informatie aan derden.

De visie of mening in een mail is deze van de schrijver en deze visie of mening is niet noodzakelijk deze van VitaS.

VitaS gaat er tevens van uit dat de ontvanger de emails en bijlagen controleert op virussen en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enig virus verzonden per email.

Privacy

De persoonlijke gegevens die VitaS verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van VitaS. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. VitaS geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u VitaS uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als VitaS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties waarmee VitaS samenwerkt, dan zal VitaS u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan u zich ertegen verzetten.

U heeft tevens het recht de gegevens, die VitaS over u geregistreerd heeft, in te kijken en de plicht eventuele onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Indien u niet wenst dat VitaS de gegevens over u nog langer verwerkt voor intern gebruik, dan kan u hieromtrent Vitas contacteren. Dit kan ofwel schriftelijk ofwel door een mail te sturen naar info@vitas.be.

 

 ©

Opdrachthoudende vereniging voor huisvesting, begeleiding en verzorging van senioren van de gemeenten Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer.

info@vitas.be - www.vitas.be
Rode Kruisstraat 25 - 3990 Peer - Tel: 011-49.26.00